Statut SL

Opublikowane wersja z dnia 02-maj-2006 godz.23:40

Statut Stowarzyszenia Łemków

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Stowarzyszenie Łemków, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Legnica.

§ 4.
1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia oddziałów i kół terenowych( miasto, gmina, wieś) na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 5.
1. Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną, działającą zgodnie z obowiązującym w RP porządkiem prawnym.

§ 6.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci w kształcie elipsy z napisem w języku polskim i łemkowskim o treści w otoku: „Stowarzyszenie Łemków”, a w środku: „Zarząd Główny (Zarząd Okręgowy, Zarząd Koła) w …”
2. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz zarządy oddziałów i kół terenowych używają pieczęci korespondencyjnych z napisem w języku polskim i łemkowskim o treści: „Stowarzyszenie Łemków”, odpowiednio niżej- stopień organizacyjny, nr kodu pocztowego, siedziba i numer telefonu jednostki Stowarzyszenia.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.
Celami Stowarzyszenia są:
1. integracja ludności łemkowskiej bez względu na poglądy i przekonania religijne,
2. ratowanie, pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie kultury duchowej i materialnej
Łemków
3. nauczanie języka łemkowskiego,
4. popularyzacja historii Lemkowyny a także wiedzy o życiu i działalności Łemków poza
granicami Polski,
5. propagowanie przyjaźni łemkowsko-polskiej oraz współpraca z podobnymi
towarzystwami mniejszości narodowych w Polsce.

§ 8.
Wymienione w § 7 cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1. organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej poprzez takie formy jak:
występy i przeglądy zespołów artystycznych, koncerty, spektakle teatralne,
projekcje filmów, odczyty, prelekcje, seminaria, spotkania dyskusyjne, kursy,
wystawy, zabawy towarzysko-taneczne i wieczornice.tworzenie ośrodków
2. propagowania kultury i sztuki łemkowskiej, takich jak
biblioteki, czytelnie , kluby, świetlice, izby o charakterze muzealno-
etnograficznym.
3. tworzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz innych sekcji zainteresowań
o tym charakterze,
4. wydawanie własnych czasopism, książek i broszur oraz materiałów
repertuarowych i reklamowych,
5. skatalogowanie i zapisanie (w formie pisemnej i wizualnej) zabytków i reliktów
kultury duchowej i materialnej Łemków,
6. organizowanie wycieczek i rajdów ze szczególnym uwzględnieniem Lemkowyny, t.j. Beskidu Niskiego i Krynickiego,
7. współdziałanie z organami administracji państwowej i innymi kompetentnymi
instytucjami w zakresie opieki, zabezpieczenia i restaurowania zabytków kultury materialnej Łemkow,
8. uczestnictwo amatorskich zespołów artystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu w krajowych i międzynarodowych imprezach kulturalnych na ogólnie przyjętych zasadach,
9. współpraca z władzami administracyjnymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz z organizacjami, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i samorządami, a także z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ honorowych
2. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel, który określa się jako Łemko ( Łemkinia), jest pochodzenia łemkowskiego i uznaje cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona
dla społeczności i kultury łemkowskiej.
4. O nadaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Osobie, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia odmownego prawo wniesienia odwołania do powszechnego zebrania koła, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§ 11.
Członkowi Stowarzyszenia przysługuje:
1. czynne i bierne prawo wyborcze,
2. prawo zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia do wszystkich jego władz,
3.prawo korzystania z urządzeń kulturalno-oświatowych i usług Stowarzyszenia na
zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4. prawo zwracania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych i społecznych,
5. prawo brania udziału w zebraniach, na których władze Stowarzyszenia podejmują uchwały dotyczącej jego osoby,
6. prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki członkowskiej.

§ 12.
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Stowarzyszenia,
2.godne reprezentowanie Stowarzyszenia osobistą postawą obywatelską i moralną,
3. aktywny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz ich propagowanie,
4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek :
a/ dobrowolnego wystąpienia ze stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Koła,
b/ skreślenia z listy członków,
c/ wykluczenia.
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
a/ nie usprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 miesięcy,
b/ nie usprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w razie:
a/ naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
b/ pozbawienia praw publicznych
4. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje ogólne zebranie koła.
5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia przysługuje Prawo odwołania się do zarządu szczebla wyższego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

§ 14.
1. Wszelkie spory między członkami Stowarzyszenia wynikłe na tle statutowej działalności rozstrzyga zarząd danego szczebla, od decyzji którego przysługuje prawo odwołania się do zarządu szczebla wyższego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja zarządu wyższego szczebla jest ostateczna.
2. Wszelkie spory między członkami Stowarzyszenia a jego organami lub między samymi organami, wynikłe na tle statutowej działalności rozstrzygają władze stopnia wyższego, których decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 15.
Struktura Stowarzyszenia zawiera:
1. koła,
2. oddziały okręgowe
3. władze naczelne

§ 16.
1. Koło terenowe jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.
2. Do założenia koła wymagana jest liczba co najmniej 5 osób.
3.Założenia koła wymaga zatwierdzenia uchwałą Zarządu Okręgowego, a w przypadku jego braku stosowną uchwałę podejmuje Zarząd Główny.
4. Koło uzyskuje prawo do działania z chwilą powołania go na zebraniu założycielskim i zgłoszeniu właściwemu organowi administracji państwowej.
5. Organizacyjnie koło podlega zarządowi oddziału Stowarzyszenia, a w przypadku jego braku – Zarządowi Głównemu.

§ 17.
1. Oddział okręgowy Stowarzyszenia może powstać na mocy uchwały Zarządu Głównego w przypadku istnienia na terenie jednego lub większej liczby województw co najmniej 3 kół terenowych Stowarzyszenia.
2. Oddział uzyskuje zdolność do działania z chwilą powołania go i zalegalizowania przez właściwy organ administracji państwowej ( zgodnie z wymogami Prawa o Stowarzyszeniach).
3.Organizacyjnie Oddział podlega Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

§ 18.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zasady zgłaszania liczby kandydatów do władz, zasady ich wyboru i sposób głosowania przy ich wyborze ustala zebranie odpowiedniego szczebla.
3. Zasady wybierania delegatów na konferencje i kongres ustala każdorazowo Zarząd Główny w formie regulaminu.

§ 19.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli
Statut nie przewiduje innych zasad. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku głosowania jawnego przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu tajnym uchwały zapadają w drugiej lub dalszych turach głosowania.

§ 20.
1. Władze wyższego szczebla mogą uchylić uchwały odpowiednich władz niższego szczebla , jeśli są one sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminem lub programem działania Stowarzyszenia.

§ 21.
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia władze te mogą dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22.
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być powoływani w skład innych władz tego samego szczebla, mogą natomiast brać udział w posiedzeniach zarządu danego szczebla z głosem doradczym; mogą również pełnić funkcję z wyboru we władzach niższego lub wyższego szczebla. Przewodniczący komisji może brać także udział w posiedzeniach prezydium zarządu danego szczebla.

§ 23.
1. Z krajowych kongresów, konferencji okręgowych, powszechnych zebrań koła oraz zebrań władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli sporządza się na bieżąco protokóły , które podpisuje przewodniczący obrad i protokólant. Kopia protokółów, a także sprawozdań i planów pracy władze oddziałów okręgowych i kół terenowych przekazują swoim władzom zwierzchnim. Podobne zasady obowiązują także komisje rewizyjne wszystkich szczebli.
2. Inne dokumenty i pisma Stowarzyszenia ( oprócz finansowych podpisują: prezes lub jego zastępca oraz sekretarz właściwego organu Stowarzyszenia.

§ 24.
Obradom przewodniczą:
1. Na zebraniu władz Stowarzyszenia prezes lub zastępcy prezesa bądź sekretarze właściwych organów Stowarzyszenia.
2.Na konferencjach krajowych, konferencjach okręgów i powszechnych zebraniach kół Stowarzyszenia: pełnoprawni uczestnicy wybrani przez te zgromadzenia.

§ 25.
1. Kongres krajowy, konferencja okręgu i powszechne zebranie koła mogą obradować w drugim, wyznaczonym z góry terminie.
Uchwały podjęte przez te władze w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania i zapadają zwykłą większością głosów.
2. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz wyboru i odwoływania Członków władz i delegatów ustala regulamin uchwalony na wspólnym posiedzeniu przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
3. Każdemu z delegatów ( członków Stowarzyszenia) przysługuje prawo ( bez względu na szczebel zebrania) wniesienia dodatkowych punktów do porządku obrad. Wymagane jest przy tym poparcie ( wyrażone w formie pisemnej lub poprzez głosowanie) 1/3 zgromadzonych delegatów (członków).

§ 26.
1.Materiały z kontroli wraz z wnioskami komisje rewizyjne Stowarzyszenia przekazują jednostkom kontrolowanym oraz ich władzom nadrzędnym, które na tej podstawie wydają zalecenia pokontrolne.

Rozdział V
WŁADZE KOŁA

§ 27.
Władzami koła są:
1. Powszechne zebranie koła.
2. Zarząd koła.
3. Komisja rewizyjna w kołach liczących ponad 15 członków.

A. Powszechne zebranie koła

§ 28.
1. Powszechne zebranie koła, zwoływane przez jego zarząd, jest najwyższą władzą koła.

§ 29.
1. Do powszechnego zebrania należy:
a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej koła,
b/ na wniosek komisji rewizyjnej koła (lub okręgowej komisji rewizyjnej w kołach liczących 15 lub więcej członków ) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła ,
c/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków koła,
d/ podejmowanie uchwał,
e/ ustalanie planów i form działania koła,
f/ wybór prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz delegatów na konferencje okręgową i Kongres Krajowy,
g/ odwoływanie w trakcie kadencji ze składu zarządu i komisji rewizyjnej koła członków nie wywiązujących się ze swoich obowiązków i wybór na ich miejsce innych członków Stowarzyszenia,
h/ występowanie w uzasadnionych przypadkach z żądaniem zwołania nadzwyczajnej konferencji oddziału Stowarzyszenia.

§ 30.
1. W powszechnym zebraniu koła biorą udział wszyscy jego członkowie.
2. Zwyczajne zebranie koła zwoływane są przez kierownictwo kół w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku, a zebranie sprawozdawcze- w połowie kadencji kierownictwa zarządu.

B. Zarząd Koła

§ 31.
1. Zarząd koła jest największą władzą koła w okresie między powszechnymi zebraniami.
2. Zarząd koła odpowiada za swoją działalność przed powszechnym zebraniem koła i nadrzędnymi władzami Stowarzyszenia.

§ 32.
1. Zarząd koła składa się z prezesa i co najmniej 2 członków, którzy wybierają spośród siebie sekretarza i skarbnika a w kołach liczących więcej niż 20 członków- także zastępcę prezesa.

§ 33.
Do zarządu koła należy:
1. realizacja planu pracy koła, uchwalonego przez powszechne zebranie koła,
2. kierowanie na bieżąco pracą koła,
3. wykonywanie uchwał powszechnego zebrania koła oraz uchwał i zaleceń władz nadrzędnych,
4. zwoływanie powszechnych zebrań koła,
5.zarządzanie i opieka nad majątkiem koła,
6.czuwanie nad regularnym opłacaniem przez członków koła składek członkowskich oraz odprowadzanie ich w wysokości 50% na rachunek bankowy: oddziału okręgowego –25% i Zarządu Głównego 25%,
7. reprezentowanie koła na terenie swojego działania, występowania w jego imieniu wobec miejscowych władz i organizacji społecznych,
8. występowanie bezpośrednio z wnioskami i opiniami oraz postulatami do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli,
9. składanie sprawozdań ze swojej działalności zarządowi okręgowemu a w przypadku jego braku Zarządowi Głównemu,
10. powoływanie amatorskich zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań oraz sprawowanie nad nimi opieki merytorycznej i finansowej
11. organizacja świetlicy i powoływanie rady świetlicy,
12. organizowanie za wiedzą właściwych organów administracji państwowej koncertów, spektakli, imprez oraz zabaw tanecznych itp, sporządzanie odpowiednich protokółów z ich odbycia oraz odprowadzenie dochodów w wysokości 50% na rachunek bankowy właściwych zarządów: okręgowego – 25% i głównego –25%,
13. prowadzenie (z zachowaniem obowiązujących przepisów) punktów nauczania języka łemkowskiego,
14. organizowanie wycieczek i rajdów ze szczególnym uwzględnieniem terenów Lemkowiny,
15. organizowanie przy pomocy oddziału okręgowego wykładów oraz prelekcji na temat historii i kultury Łemkow,
16. współdziałanie z zarządami: okręgowym i Głównym w ratowaniu kultury duchowej i materialnej Łemków,
17. upowszechnianie wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia czytelnictwa prasy i książek o tematyce łemkowskiej,
18. podejmowanie uchwał o:
a/ przyjęciu ubiegających się osób w poczet członków Stowarzyszenia,
b/ skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
c/ wykluczenie ze Stowarzyszenia.
19. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia lub zleconych przez władze Stowarzyszenia stopnia wyższego.

§ 34.
Zebrania zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

C. Komisja rewizyjna koła.

§ 35.
1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członków, wybranych przez powszechne zebranie koła na okres 4 lat.
2. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 36.
Do komisji rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej- przynajmniej raz na rok,
2. kontrolowanie na bieżąco protokółów rozliczeniowych zabaw i innych imprez o charakterze dochodowym oraz bieżących wydatków koła,
3. występowanie z żądaniem zwołania powszechnego zebrania koła w przypadku niewłaściwej, sprzecznej z celami statutowymi Stowarzyszenia, działalności zarządu,
4. składanie na powszechnym zebraniu koła sprawozdania ze swojej działalności i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.

§ 37.
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Rozdział VI
WŁADZE ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO

§ 38.
Władzami oddziału okręgowego są:
1. Konferencja okręgowa
2. Zarząd okręgowy
3. Okręgowa komisja rewizyjna

A. Konferencja okręgowa

§ 39.
2. Konferencja okręgowa jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Konferencja może być zwyczajna i nadzwyczajna.

§ 40.
1. Zwyczajna konferencja okręgowa zwoływana jest przez zarząd okręgowy.
2.Nadzwyczajna konferencja okręgowa zwoływana jest przez zarząd okręgowy:
a/ z inicjatywy własnej,
b/ na żądanie Zarządu Głównego,
c/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub komisji rewizyjnej oddziału,
d/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3.
3. Nadzwyczajna konferencja okręgowa obraduje nad sprawami dla których została zwołana.
4. Zwołanie nadzwyczajnej konferencji okręgowej powinno nastąpić najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

§ 41.
Do konferencji okręgowej należy:
1. ustalanie głównych kierunków działalności oddziału,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu okręgowego i okręgowej komisji rewizyjnej,
3. udzielenie na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej absolutorium ustępującemu zarządowi okręgowemu.
4. wybór w głosowaniu tajnym prezesa zarządu okręgowego,
5. wybór w głosowaniu tajnym członków zarządu okręgowego i okręgowej komisji rewizyjnej,
6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze okręgowe oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
7. występowanie w uzasadnionych przypadkach z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia.

§ 42.
1. W konferencji okręgowej udział biorą:
a/ z głosem decydującym- delegaci wybrani w powszechnych zebraniach koła
b/ z głosem doradczym- członkowie ustępujących władz okręgowych nie będący delegatami oraz osoby zaproszone.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad konferencji okręgowej zarząd okręgu zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem konferencji.

B. Zarząd okręgowy

§ 43.
1. Zarząd okręgowy jest najwyższą władzą oddziału okręgowego w okresie między konferencjami i odpowiada za swoją działalność przed konferencją okręgową i naczelnymi władzami Stowarzyszenia.

§ 44.
1. Zarząd okręgowy składa się z 11-15 członków wybranych przez konferencję okręgową na okres 4 lat.
2. Posiedzenia zarządu okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

§ 45.
Do kompetencji zarządu okręgowego należy:
1. wykonywanie uchwał konferencji okręgowej i władz naczelnych oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
2. reprezentowanie i działanie w imieniu oddziału okręgowego na terenie okręgu,
3. powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych i koordynowanie ich działalności,
4. uchylanie uchwał zarządów kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i wyznaczenie pełnomocników w celu przeprowadzenia wyborów nowych władz,
5. rozpoznanie odwołań od uchwał zarządów kół,
6. powoływanie i rozwiązanie organów pomocniczych zarządu okręgowego oraz ustalenie zakresu ich działania.
7. uchwalanie planów pracy i projektu budżetu oddziału okręgu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
8. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności oddziału okręgowego,
9. zwoływanie konferencji oddziału,
10. rozpatrywanie odwołań od postanowień prezydium zarządu okręgu.

§ 46.
1. Zarząd okręgu wybiera spośród siebie prezydium w składzie 5-7 członków, w tym zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika. W skład prezydium wchodzi automatycznie wybrany przez konferencję okręgową prezes zarządu okręgowego, jako przewodniczący prezydium.
2. Posiedzenia prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 47.
Do prezydium zarządu okręgowego należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością oddziału okręgowego w okresie między posiedzeniami zarządu okręgowego oraz zrealizowanie uchwał zarządu okręgowego i władz naczelnych Stowarzyszenia,
2. zwoływanie posiedzeń zarządu okręgowego,
3. udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej zarządom kół Stowarzyszenia i koordynowanie ich działalności,
4. kierowanie pracą organów pomocniczych ( komisji problemowych i sekcji) działających przy oddziale okręgowym,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału okręgowego w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
6. reprezentowanie oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. proponowanie działaczy i aktywistów Stowarzyszenia do nagród i odznaczeń,
8. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego Statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz oddziału Stowarzyszenia.

C. Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 48.
1. Okręgowa komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału okręgowego i odpowiada za swoją pracę przed konferencją okręgową oraz naczelnymi władzami Stowarzyszenia.
2. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na okres kadencji.
3. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 49.
Do okręgowej komisji rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności oddziału okręgowego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. składanie do zarządu okręgowego uwag wynikających z przeprowadzonej kontroli działalności oddziału,
3. składanie na konferencji okręgowej sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi okręgowemu,
4. nadzorowanie działalności terenowych komisji rewizyjnych,
5. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnej konferencji oddziału w przypadku niewłaściwej, sprzecznej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
działalności zarządu oddziału okręgu.

§ 50.
1. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Rozdział VII
NACZELNE WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 51.
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1. Krajowy Kongres
2. Zarząd Główny
3. Główna Komisja Rewizyjna

A. Krajowy Kongres

§ 52.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Kongres.
Krajowy Kongres może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 53.
1. Zwyczajny Krajowy Kongres zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
2. W Krajowym Kongresie udział biorą:
a/ z głosem decydującym- delegaci wybrani na powszechnych zebraniach kół ( na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków koła),
b/ z głosem doradczym-członkowie ustępującego Zarządu Głównego nie będący delegatami, członkowie honorowi Stowarzyszenia i osoby zaproszone.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Kongresu Zarząd Główny powiadamia delegatów pisemnie co najmniej na miesiąc przed terminem Kongresu.
4. Delegaci wybrani przez Krajowy Kongres zachowują mandaty na okres kadencji.

§ 54.
1. Nadzwyczajny Krajowy Kongres zwoływany jest przez Zarząd Główny:
a/ z inicjatywy własnej,
b/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby zarządów okręgowych,
d/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby kół
e/ na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów na zwyczajny Krajowy Kongres bieżącej kadencji.
3. Nadzwyczajny Krajowy Kongres zwołany powinien być najpóźniej w terminie 4 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajny Krajowy Kongres obraduje wyłącznie nad sprawami , dla których został zwołany.

§ 55.
Do Krajowego Kongresu należy:
1. Ustalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Głównego,
4. Wybór w głosowaniu tajnym prezesa Zarządu Głównego,
5. Wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
7. Rozpatrywanie odwołań od postanowień władz naczelnych Stowarzyszenia,
8. Nadawanie tytułu honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie projektu Statutu Stowarzyszenia,
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

B. Zarząd Główny

§ 56.
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między krajowymi kongresami i odpowiada za swoja pracę przed Krajowym Kongresem.

§ 57.
1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajowego Kongresu.
2. Do Zarządu Głównego należy:
a/ wykonywanie uchwał Krajowego Kongresu oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
b/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c/ ustalanie zasad wyboru delegatów na Krajowy Kongres i konferencje okręgowe,
d/ uchwalanie planów działalności budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
e/ ustalanie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania kół terenowych,
f/ uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego i jego Prezydium, zarządów i prezydiów zarządów oddziałów oraz zarządów kół terenowych, a także innych regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
g/ powoływanie i rozwiązywanie oddziałów okręgowych oraz koordynowanie ich działalności,
h/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgowych,
i/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
j/ powoływanie komisji problemowych oraz ustalenie zakresu ich działania,
k/ podejmowanie uchwał o nadaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia , ustanowienie odznak honorowych i dyplomów Stowarzyszenia oraz chwalenie regulaminów ich nadania,
l/ rozpatrywanie odwołań od postanowień Prezydium Zarządu Głównego oraz konferencji oddziałów,
ł/ uchylanie uchwał zarządów okręgowych, jeżeli są one niezgodne z prawem,
postanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego,
m/ zawieszanie w czynnościach zarządów okręgowych, jeżeli ich działalność
jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu; w razie zawieszenia czynności zarządu okręgowego, Zarząd Główny powołuje
zarząd tymczasowy, który pełni swoja funkcję do czasu wyboru nowego
zarządu przez konferencje okręgową,
n/ powoływanie centralnych amatorskich zespołów artystycznych i sekcji
zainteresowań Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
o/ zwoływanie Krajowego Kongresu,
p/ powoływanie organu prasowego Stowarzyszenia i zatwierdzenia redaktora naczelnego,
r/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Kongresu,

§ 58.
1. Zarząd Główny składa się z 11-15 członków.
2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5-7 osób, w tym dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. W skład prezydium wchodzi automatycznie wybrany przez Krajowy Kongres- prezes, jako przewodniczący Prezydium.
3. Redaktor naczelny organu prasowego Stowarzyszenia wchodzi w skład Zarządu Głównego z urzędu.

§ 59.
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 60.
Do zadań Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. wykonanie uchwał Krajowego Kongresu i Zarządu Głównego oraz kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu Głównego,
2. zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego,
3. udzielenie pomocy zarządom terenowym Stowarzyszenia oraz koordynowanie ich działalności,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII
5. opracowanie planów działalności, sprawozdań i preliminarzy budżetowych,
6. powoływanie stałych i okresowych komisji problemowych i zespołów roboczych oraz nadzorowanie ich działalności,
7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Zarządu Głównego,
8. nadawanie odznak i dyplomów,
9. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego Statutu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 61.
2. Prezydium Zarządu Głównego może w trakcie kadencji upoważnić funkcyjnych członków Prezydium Zarządu Głównego ( prezesa, zastępców prezesa i sekretarza) do wykonywania między posiedzeniami Prezydium niektórych jego czynności należących do jego kompetencji. Postanowienia podjęte przez te osoby wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego na jego najbliższym posiedzeniu.

B. Główna Komisja Rewizyjna

§ 62.
2. Główna Komisja rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed krajowym kongresem.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
4. Główna komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 63.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnianiem gospodarki finansowej,
2. składanie Zarządowi Głównemu uwag wynikających z przeprowadzenia kontroli działalności Stowarzyszenia,
3. składanie na Krajowym Kongresie sprawozdania ze swojej działalności i przedstawienie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu,
4. nadzorowanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych wszystkich szczebli,
5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Kongresu w przypadku niewłaściwej , sprzecznej z celami statutowymi Stowarzyszenia działalności Zarządu Głównego.

§ 64.
1. Główna Komisja rewizyjna ma prawo wglądu w każdej chwili do wszelkich ksiąg i dowodów finansowych Zarządu Głównego, zarządów okręgowych i kół terenowych. W razie potrzeby Główna Komisja Rewizyjna zaprasza do swoich prac rzeczoznawców.

§ 65.
1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 66.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
a/ składek członkowskich,
b/ dotacji, zapisów i darowizn,
c/ dochodów z działalności statutowej,
d/ dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
e/ wpisowego( pozostaje ono do dyspozycji koła).

§ 67.
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny poprzez jego Prezydium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w instrukcji finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. Wydzielonymi częściami majątku Stowarzyszenia mogą zarządzać również zarządy okręgowe i niektórych kół terenowych w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny bądź jego Prezydium.

§ 68.
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wszystkich oddziałów terenowych ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 69.
W sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisują:

1. Na szczeblu centralnym- prezes ( bądź jego zastępca lub sekretarz) i skarbnik Zarządu Głównego,
2. Na szczeblu okręgu- prezes ( bądź jego zastępca lub sekretarz) i skarbnik zarządu okręgowego,
3. Na szczeblu koła- prezes ( bądź jego zastępca lub sekretarz) i skarbnik koła.

Rozdział IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 70.
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Krajowego Kongresu, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania delegatów.

§ 71.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Krajowy Kongres większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania delegatów.

 

Statut Stowarzyszenia Łemków – ( lem. Статут Стоваришыня Лемків )